REKLAMA

SEJM NA ŻYWO: O drożyźnie i stanie finansów Państwa (OGLĄDAJ)

SEJM NA ŻYWO: O drożyźnie i stanie finansów Państwa (OGLĄDAJ)

Porządek dzienny 49. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który zaplanowany jest w dniach 23 i 24 lutego 2022 r. (środa-czwartek).

Początek obrad 23 lutego 2022 r. o godz. 10:00

Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druki nr 1271 i 1336)
– wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz posła Piotra Króla

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1991 i 1993) punkt został rozpatrzony na 48 pos.
– sprawozdawca poseł Teresa Wargocka.

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

Grafika poglądowa

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych

oraz o ewentualne uchwały Senatu:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródła energii oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

***

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21-22 października 2021 r. oraz w sprawie działań Rady Ministrów po podjęciu przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności prawa UE

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat działań, które zamierza podjąć Rada Ministrów w związku z postanowieniem wiceprezesa Trybunału w sprawie C-204/21 R Komisja/Polska, zgodnie z którym Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 1000000 EUR dziennie

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat strategii przeciwdziałania drożyźnie, w szczególności znaczącym podwyżkom cen żywności i napojów bezalkoholowych, surowców energetycznych, paliwa i transportu, użytkowania mieszkania lub domu

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu finansów publicznych oraz działań rządu ograniczających skutki wysokiej inflacji

Legenda:
– ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.

23-02-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)